Dates d’inici dels convenis de pràctiques

Les funcionalitats del qBID permeten la gestió amb antelació dels convenis de pràctiques: enviament provisional d’alumnes de GIA a qBID. Malgrat que aquest sistema permet agilitzar els tràmits, s’ha de tenir en compte que hi ha informació que pot canviar des que es preparen els convenis provisionalment fins que s’inicien.

Per exemple, es pot donar el cas que les dates d’inici de les pràctiques s’endarrereixin. Per un costat, en un certificat de professionalitat, les pràctiques sempre han de començar a partir de la data d’incorporació de l’alumne al mòdul de pràctiques (DL1 o DL2), inclosa aquesta data. Per l’altre, en unes pràctiques de perfeccionament professional fora de la durada de l’acció formativa, les pràctiques de tot l’alumnat sempre han de començar entre el dia posterior al tancament de l’IFA de l’acció i fins a un mes més tard. Els convenis de pràctiques han de tenir dates d’inici que respectin aquestes condicions. En cas contrari, el qBID impedirà el seguiment de pràctiques.

En conclusió, es recomana que abans que un alumne comenci una Formació Pràctica en un centre de treball es comprovi que no hi hagi hagut variacions en les dades del seu conveni de pràctiques, sobretot pel que fa a dates. Així encara es pot disposar d’un marge suficient per corregir els convenis.

Explicació sobre els tipus de convenis existents al qBID

Estàndard Condicions:
– Màxim de 6 hores diàries.
– Màxim de 20 hores setmanals.
– Màxim de 5 dies a la setmana de dilluns a dissabte.
– Horari de mati limitat de 08h a 15h.
– Horari de tarda limitat de 15h a 20h.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació per silenci administratiu o actuació directe del tècnic de seguiment.
Intensiu Condicions:
– Màxim de 7 hores diàries.
– Màxim de 30 hores setmanals.
– Màxim de 5 dies a la setmana de dilluns a dissabte.
– Horari de mati limitat de 08h a 15h.
– Horari de tarda limitat de 15h a 20h.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació exclusivament per actuació directe del tècnic de seguiment.
Especial Condicions:
– Màxim de 16 hores diàries.
– Màxim de 40 hores setmanals.
– De dilluns a diumenge.
– Sense limitació d’horari de mati ni tarda.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació exclusivament per actuació directe del tècnic de seguiment.

D’altra banda, tot i ser estàndard si el CIF del centre col•laborador i el CIF de l’empresa són el mateix caldrà l’aprovació expressa del tècnic de seguiment.