FAQ

Accés / Acceso

Com canviar el responsable d’un Tutor de pràctiques?

El coordinador de pràctiques pot gestionar els tutors que té assignats, per a fer-ho ha de seguir el manual Canviar responsable del Tutor de pràctiques.

Com es poden generar nous coordinadors de centre amb l’usuari representant legal?

Cal accedir a la pestanya Administració, apartat ACL, Usuaris, Coordinador i Alta. Llavors caldrà introduir les dades del nou coordinador del centre (nom, cognoms i DNI són obligatoris). També s’haurà de seleccionar un nom d’usuari (es recomana fer servir el DNI) i posar una contrasenya. Aquestes seran les credencials d’accés al qBID.
Per completar l’operació, també s’ha d’anar a la pestanya Servei d’Ocupació de Catalunya i donar el permís per les especialitats que podrà gestionar el nou coordinador. Cal marcar el requadre que hi ha al costat de cada especialitat convenient.
Finalment s’haurà de clicar l’icona de crear.

Puc accedir a un entorn de proves del qBID?

No. Durant el període 2014, en la posada en marxa del qBID, es va posar a disposició dels centres un entorn de proves amb accions i alumnes ficticis per tal de simular la creació de convenis i inicis de pràctiques. Aquest entorn es va utilitzar molt escassament, i en diversos casos, va generar confusió a l’hora d’accedir a la plataforma real. Es va constatar que, de fet, l’aprenentatge es va realitzar directament en l’entorn real amb el suport dels tutorials i les guies de gestió. Per tant, enguany no està previst un entorn de proves.

No he rebut les credencials d’accés ¿qué faig?

En cas de ser un responsable legal:

  • Posis en contacte amb el seu tècnic de seguiment o el servei de verificació sobre el terreny.

En cas de ser un tutor/a de pràctiques:

  • Posis en contacte amb el seu representant legal o coordinador de pràctiques del centre qui té la potestat de re-generar la contrasenya.

L’usuari que hagi de fer la regeneració pot seguir la següent  guia. Regenerar contrassenya

Alumnes / Alumnos

Què fer amb els alumnes que han estat traslladats al qBID però que voluntàriament desisteixen de fer pràctiques?

Aquests són casos lligats a pràctiques de perfeccionament professional no vinculades a certificats de professionalitat. Cal donar el seu quadern de baixa al qBID.

L’alumne/a no ha rebut les credencials d’accés a la plataforma

Cada alumne/a rep les seves credencials personals en el moment que el/la tècnic/a de seguiment valida el seu conveni.
Per evitar problemes amb la recepció del correu electrònic amb les credencials, podeu comprovar les dades identificatives de cada alumne/a (apartat “Alumne/cerca d’alumnes”).
Si un conveni ja s’ha validat però l’alumne/a no ha rebut les claus d’accés, no cal que les sol·liciteu als serveis d’atenció a l’usuari. El/la tutor/a té les funcions habilitades per facilitar-li les claus (apartat “Alumne/cerca d’alumnes”). En aquest sentit, cal premer el botó de re-generar la contrasenya que es troba a la fitxa de l’alumne/a.
D’altre banda, per tal que la contrasenya es mostri per pantalla enlloc d’enviar-se per correu cal treure el correu electrònic informat (botó del llapis per editar la fitxa de l’alumne/a)

No puc carregar alumnes al mòdul de pràctiques del GIA

Per poder carregar definitivament els alumnes al mòdul de pràctiques del GIA, caldria que els mòduls formatius estiguessin avaluats. Com que això no sempre serà possible, serà necessari sol·licitar al tècnic de seguiment del SOC el permís per poder començar el mòdul de pràctiques mentre encara no s’han acabat els mòduls formatius, és a dir, la simultaneïtat d’accions formatives i de pràctiques.

No trobo l’alumne al fer una cerca

Els alumnes venen sincronitzats de GIA. Cal revisar que a GIA s’hagi fet l’enviament provisional o el tancament del DL1 a tal efecte. Així mateix, cal tenir en compte que la sincronització pot trigar 24 hores.

Conveni / Convenio

Dates d’inici dels convenis de pràctiques

Les funcionalitats del qBID permeten la gestió amb antelació dels convenis de pràctiques: enviament provisional d’alumnes de GIA a qBID. Malgrat que aquest sistema permet agilitzar els tràmits, s’ha de tenir en compte que hi ha informació que pot canviar des que es preparen els convenis provisionalment fins que s’inicien.

Per exemple, es pot donar el cas que les dates d’inici de les pràctiques s’endarrereixin. Per un costat, en un certificat de professionalitat, les pràctiques sempre han de començar a partir de la data d’incorporació de l’alumne al mòdul de pràctiques (DL1 o DL2), inclosa aquesta data. Per l’altre, en unes pràctiques de perfeccionament professional fora de la durada de l’acció formativa, les pràctiques de tot l’alumnat sempre han de començar entre el dia posterior al tancament de l’IFA de l’acció i fins a un mes més tard. Els convenis de pràctiques han de tenir dates d’inici que respectin aquestes condicions. En cas contrari, el qBID impedirà el seguiment de pràctiques.

En conclusió, es recomana que abans que un alumne comenci una Formació Pràctica en un centre de treball es comprovi que no hi hagi hagut variacions en les dades del seu conveni de pràctiques, sobretot pel que fa a dates. Així encara es pot disposar d’un marge suficient per corregir els convenis.

Quins terminis tinc per carregar les dades al qBID?

D’entrada, tota aquella informació que s’ha de carregar al qBID i que està lligada a l’activitat d’una data concreta, es pot mecanitzar mentre no hagin passat més de 15 dies.

El/la tutor/a que apareix al conveni (o al pla d’activitats) no és l’adequat

Pot realitzar la re-assignació de tutor/a de pràctiques a la fitxa del conveni.

Explicació sobre els tipus de convenis existents al qBID

Estàndard Condicions:
– Màxim de 6 hores diàries.
– Màxim de 20 hores setmanals.
– Màxim de 5 dies a la setmana de dilluns a dissabte.
– Horari de mati limitat de 08h a 15h.
– Horari de tarda limitat de 15h a 20h.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació per silenci administratiu o actuació directe del tècnic de seguiment.
Intensiu Condicions:
– Màxim de 7 hores diàries.
– Màxim de 30 hores setmanals.
– Màxim de 5 dies a la setmana de dilluns a dissabte.
– Horari de mati limitat de 08h a 15h.
– Horari de tarda limitat de 15h a 20h.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació exclusivament per actuació directe del tècnic de seguiment.
Especial Condicions:
– Màxim de 16 hores diàries.
– Màxim de 40 hores setmanals.
– De dilluns a diumenge.
– Sense limitació d’horari de mati ni tarda.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació exclusivament per actuació directe del tècnic de seguiment.

D’altra banda, tot i ser estàndard si el CIF del centre col•laborador i el CIF de l’empresa són el mateix caldrà l’aprovació expressa del tècnic de seguiment.

Si un conveni s’acaba abans d’hora, l’alumne perdrà les hores que ha fet?

Per tal de no perdre les hores, cal que el conveni es tanqui amb una “finalització anticipada”. Però si ho feu per mitjà de “l’anul•lació del conveni”, llavors sí que es perdran aquestes hores i s’hauran de realitzar de nou.

Empreses / Empresas

Com ho he de fer per modificar les dades d’una empresa existent?

Per tal de proposar la modificació d’una empresa ja enregistrada cal emprar el botó a tal efecte que es troba a l’alçada de l’empresa en el resultat de la cerca:
empresa

Com ho he de fer per afegir un centre de treball diferent dintre d’una empresa existent?

Per tal de proposar l’alta d’un centre de treball d’una empresa ja enregistrada cal emprar el botó a tal efecte que es troba a l’alçada de l’empresa en el resultat de la cerca:

faq-new-ct

GIA

L’informe mensual d’assistència del GIA dóna un nombre de sessions no assistides i hores no assistides molt més alt del normal. Per què passa això? Em causarà algun problema?

Això passa perquè el GIA suma totes les sessions diferents de qualsevol alumne. Com que no tots els alumnes han fet els mateixos horaris de pràctiques, el sistema interpreta que no han assistit a algunes sessions. Però això no suposa cap penalització. Si les hores d’assistència són correctes podeu procedir normalment.

Normativa, documents / Normativa, documentos

¿Com puc descarregar el document REF20?

La qualificació global del quadern (REF20) s’activa exclusivament quan s’ha gestionat i validat almenys el 75% de les hores de pràctiques. En aquest sentit, cal que el/s conveni/s es trobin completament gestionats (activitat diària, informes periòdics, contactes, REF11,…).
Un cop gestionat el REF20 es mostra a la fitxa del quadern en la part baixa.

Què cal fer amb l’original del REF16? L’entrego a l’Oficina de Treball o el custodio?

L’original del REF16 amb les signatures d’assistència de l’alumne s’ha d’entregar a l’Oficina de Treball. El centre de formació n’ha de guardar una còpia.

Els qüestionaris de satisfacció (REF09) no es traspassen al GIA. Cal que s’omplin a mà i després carregar-los al GIA? És obligatori omplir-lo?

No. Aquest document només s’ha de mecanitzar informàticament al qBID. L’alumne l’ha d’omplir en finalitzar l’acció de pràctiques.
Les dades d’aquests qüestionaris no es traspassen al GIA, ja que el SOC les obtindrà directament des del qBID.

No trobo el REF14

A causa d’un error, es va incloure aquest document quan en realitat no existeix en l’entorn de la Formació per a l’Ocupació. Les noves guies actualitzades ja no inclouen aquest document

Hi ha compensacions econòmiques per a les empreses i els centres de treball que acullin alumnes en pràctiques?

No. FOAP 2014 no preveu compensacions econòmiques per aquests casos.
Degut a un error, s’ha penjat un REF01 no vigent el qual anunciava que hi havia compensacions d’aquest tipus. Aquest document ja s’ha modificat, però algunes empreses ja l’havien llegit i pot ser que estiguin demanant compensacions. Recomanem informar-los que el document era incorrecte i que no s’ofereixen compensacions econòmiques.

Quadern de pràctiques / Cuaderno de prácticas

Què fer amb els alumnes que han estat traslladats al qBID però que voluntàriament desisteixen de fer pràctiques?

Aquests són casos lligats a pràctiques de perfeccionament professional no vinculades a certificats de professionalitat. Cal donar el seu quadern de baixa al qBID.

Donar de baixa un Quadern

El coordinador pot donar de baixa un quadern, per a fer-ho és necessari seguir els passos descrits en el següent manual, donar de baixa un Quadern.

Es poden modificar les hores totals d’un quadern de pràctiques de perfeccionament professional (no certificat de professionalitat)?

Sí. D’entrada, la durada d’unes pràctiques de perfeccionament professional es determina des de GIA. S’assignen el 30% d’hores que té l’acció formativa corresponent. Tanmateix, editant el quadern es pot reduir:

faq-quadern-ppp

La durada dels certificats de professionalitat no es pot modificar en cap cas.

Seguiment / Seguimiento

¿Com puc reobrir un informe periòdic?

Cal accedir a la fitxa de l’informe i clicar sobre la icona a tal efecte:
ref17

¿Com puc descarregar el document REF16?

El document REF16 es situa en el mòdul d’agenda de l’alumne. En el següent enllaç es pot descarregar un document on es visualitza com arrivar-hi.

No puc gestionar el seguiment de l’alumne. Què pot ser?

Cal tenir en compte que el quadern es trobi en estat definitiu. Aixó ve donat pel tancament del DL1 a GIA i la seva sicnronització contra el qBID. En aquest sentit, recordar que totes les sincronitzacions es realitzen per la nit.