Explicació sobre els tipus de convenis existents al qBID

Estàndard Condicions:
– Màxim de 6 hores diàries.
– Màxim de 20 hores setmanals.
– Màxim de 5 dies a la setmana de dilluns a dissabte.
– Horari de mati limitat de 08h a 15h.
– Horari de tarda limitat de 15h a 20h.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació per silenci administratiu o actuació directe del tècnic de seguiment.
Intensiu Condicions:
– Màxim de 7 hores diàries.
– Màxim de 30 hores setmanals.
– Màxim de 5 dies a la setmana de dilluns a dissabte.
– Horari de mati limitat de 08h a 15h.
– Horari de tarda limitat de 15h a 20h.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació exclusivament per actuació directe del tècnic de seguiment.
Especial Condicions:
– Màxim de 16 hores diàries.
– Màxim de 40 hores setmanals.
– De dilluns a diumenge.
– Sense limitació d’horari de mati ni tarda.
– Data d’inici no pot ser anterior a 15 dies de la data actual.
Aprovació exclusivament per actuació directe del tècnic de seguiment.

D’altra banda, tot i ser estàndard si el CIF del centre col•laborador i el CIF de l’empresa són el mateix caldrà l’aprovació expressa del tècnic de seguiment.